Site icon Netopsiyon Online

Shell Script Menü Sistemli Uygulama

Udemy kurslarımda yer alan Linux Shell Script Yazma Eğitimi kursundaki Menü Sistemi uygulamasının kaynak kodları aşağıdaki gibidir.

 

 

#!/bin/bash

function menu() {
	echo "************"
	echo "* ANA MENÜ *"
	echo "************"
	echo "1) RAM Bilgisi"
	echo "2) Network Bilgisi"
	echo "3) ÇIKIŞ"
}

function ram() {
free -m
vmstat

durdur
}

function network() {
ip -4 address show

durdur
}

function durdur() {
local mesaj="$@"
[ -z "$mesaj" ] && mesaj="Devam etmek için ENTER tuşuna basınız"
read -p "$mesaj" readEnterKey
}

function secim() {
read -p "Seçiminizi yapınız [1-3] " c
case $c in
1) ram;;
2) network;;
3) echo "Hoşçakal"; exit 0;;
*) echo "Lütfen 1-3 arasında bir seçim yapınız"
durdur
esac
}

# CTRL+C ve CTRL+Z tuşlarını geçersiz kıldım
trap '' SIGINT SIGQUIT SIGTSTP

while true
do
menu
secim
done
Exit mobile version